Zásady ochrany osobních údajů

 

Společnost NOVATECH jako správce osobních údajů informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

 

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), účinného od 25. května 2018, jako přímo účinná právní norma i v rámci právního řádu České republiky, a dále na soulad s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů (dále jen “ZOOU“).

 

Účel zpracování osobních údajů

 

vedení klientské evidence

zajištění provozních činností

účetní a daňové účely

plnění smlouvy a poskytování služeb

vymáhání pohledávek

splnění právní povinnosti

 

Rozsah zpracování osobních údajů

 

identifikační údaje: titul, jméno, příjmení

adresní údaje: email, telefonní kontakt, bydliště

další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona

 

Zdroj osobních údajů

 

Osobní údaje jsou získávány zejména od subjektů údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy, případně od třetích osob. Subjekt údajů je vždy informován o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci se subjektem a významně zefektivní poskytování služeb.

 

Práva subjektu údajů

 

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů a  zpracovatelích.

Správce osobních údajů poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Správce osobních údajů nebo smluvní Zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromých a osobních zájmů subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:
 

- požádat Správce osobních údajů nebo jeho smluvního Zpracovatele o vysvětlení

- požadovat, aby Správce osobních údajů nebo jeho smluvní Zpracovatel odstranili takto vzniklý stav, zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, Správce osobních údajů vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.